Toelatingscriteria

Hieronder volgen de tien toelatingscriteria met betrekking tot het wonen binnen de woonvoorziening Symfonie:

  1. Er moet sprake zijn van het ziektebeeld schizofrenie, dan wel (iets breder) een schizo-affectieve stoornis. De ziekte moet zijn vastgesteld door een psychiater
  2. De bewoner moet ziekte-inzicht hebben hetgeen zich uit in besef en acceptatie van de ziekte en medicatietrouw
  3. De bewoner heeft een behandelplan – waarmee hij/zij heeft ingestemd – en is ontvankelijk voor begeleiding, waarbij ook de naaste familie of belangenbehartiger betrokken mag worden
  4. De kandidaat-bewoner stemt ermee in dat een onafhankelijk psychiater advies uitbrengt aan de selectiecommissie over de geschiktheid te wonen in het woonproject. Hij/zij moet schriftelijk akkoord gaan dat deze psychiater inzage krijgt in het medisch dossier
  5. De bewoner moet een indicatie hebben voor zorg in natura vanuit WMO of WLZ voor de woonbegeleiding (gescheiden wonen en zorg). Deze indicatie wordt administratief verwerkt en verantwoord door Cello. Binnen het woonproject is geen individuele besteding van het zorgbudget toegestaan
  6. De bewoner moet voldoende financiële inkomsten hebben om alle vaste woonlasten te kunnen voldoen. De huurkosten moeten door Cello via machtiging kunnen worden geïnd
  7. De bewoner maakt geen misbruik van alcohol en drugs, vertoont geen agressief gedrag en heeft geen ernstige justitiële delicten begaan
  8. De bewoner moet instemmen met de huisregels die zijn opgesteld voor het wonen in het woonproject en het verblijven in de algemene ruimten en de binnentuin
  9. De kandidaat-bewoner moet bereid zijn tot een gesprek met de onafhankelijk psychiater en de selectiecommissie
  10. De voorkeur gaat uit naar een bewoner die door geboorte, schoolgaan, familie of sociale contacten binding heeft met ’s-Hertogenbosch of de regio