Ondersteuning van bewoners

Ondersteuningsplan

Binnen Cello werken we met het ondersteuningsplan.
Een ondersteuningsplan omvat alle zorg- en dienstverlening die door de organisatie aan de bewoner wordt verleend: het betreft een kernachtige omschrijving van het aanbod op de ondersteuningsvragen en de doelen die hierbij worden nagestreefd. Een ondersteuningsplan is een hulpmiddel om de doelen die voor de bewoner van betekenis zijn, te bereiken.
De vragen, wensen en begeleidingsbehoeften van de bewoner vormen het uitgangspunt voor het ondersteuningsplan. De ondersteuningsvragen worden samen met de bewoner geformuleerd en besproken met ouders- behandelaars en begeleidingsteam.

Het ondersteuningsplan moet praktisch van opzet zijn en direct beschikbaar voor diegenen die met de bewoner werken. Het plan is opgesteld in begrijpelijke taal en bevat concrete handvatten voor het dagelijks handelen.

Het opstellen van een ondersteuningsplan is geen eenmalig gebeuren, maar blijft terugkomen aan de hand van een vaste systematiek. Bij het werken met een ondersteuningsplan wordt de methodische cyclus doorlopen.

Een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsplan is het signaleringsplan. In het signaleringsplan is opgesteld om de vroeg signalen van een psychose te herkennen bij een bewoner. Zo kan er op tijd actie ondernomen worden richting behandelaars en kan het begeleidend team de begeleiding aanpassen zoals staat omschreven in het in het signaleringsplan.
Het signaleringsplan wordt opgesteld door de persoonlijk begeleider samen met de bewoner en zijn ouders en verwanten.

Begeleidingsteam

Het team van de Johannes Brahmsstraat bestaat uit:

  • Clustermanager
  • Coördinerend begeleider
  • 5 persoonlijk begeleiders
  • Huishoudelijk medewerker

De begeleiding is afgestemd op de complexe ondersteuningsvragen van de bewoner, waarbij het ondersteuningsplan en signaleringsplan centraal staan. Ondersteuning bij en onderhouden van contacten met collega’s, behandelaars, vertegenwoordigers en verwanten van bewoners. Medewerkers dragen zorg voor het opstellen en de uitvoering van het ondersteuningsplan, waarbij ouders zoveel als mogelijk gehoord worden. De medewerkers stimuleren tot integratie (deelname aan de maatschappij) en bevorderen de sociale samenhang in het wooncomplex.
Verder wordt er gewerkt op basis van het principe scheiden van wonen, zorg en vrije tijd.

Er wordt gestreefd naar continuïteit in begeleiding. Er is overdag en in de avonduren altijd minimaal een begeleider aanwezig binnen het woningcomplex zodat de bewoner zijn eventuele hulpvragen niet lang hoeft uit te stellen.
In de nachtelijke uren en bij calamiteiten kan er telefonisch een beroep gedaan worden op de nachtdienst van de Groote Cingels in Vught.
De begeleiding heeft gerichte scholing op het gebied van woonbegeleiding en er wordt gestreefd naar medewerkers die ervaring hebben met de doelgroep.

Cello draagt zorg voor bij- en nascholing om de deskundigheidsbevordering te vergroten en op peil te houden. Ook krijgen medewerkers intervisie zodat men van elkaar weet wat er speelt, waarin men van elkaar kan leren en er op deze manier een grotere mate van eenduidigheid plaatsvindt.
Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider, deze maakt deel uit van het totale team en heeft extra aandacht, taken en verantwoordelijkheden rondom de bewoner. Vanzelfsprekend dragen alle teamleden de zorg voor de dagelijkse begeleiding van de bewoner.
Het bieden van bovengenoemd klimaat vormt de basis van de gehanteerde methodiek. Voor iedere individuele bewoner worden de ondersteuningsvragen op een zodanige wijze gehanteerd en op maat gemaakt, dat de individuele ontwikkelingskansen optimaal benut kunnen worden.

Vanuit (diagnostische) instrumenten, observaties en in de omgang en communicatie met de bewoner wordt bepaald welke ondersteuningsvragen er zijn en op welke wijze de bewoner optimaal ondersteund kan worden. De begeleiding wordt afgestemd op de vaardigheden, competenties, mogelijkheden en beperkingen van het individu.

Het team van Cello verzorgt de woon begeleiding.
Reinier van Arkel en Novadick kentron verzorgen de behandeling van de bewoners. Er is maandelijks overleg tussen het team en de behandelaars om zo de ondersteuningsvragen van de bewoners zo optimaal mogelijk te beantwoorden.