ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Symfonie is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI
RSN/fiscaal nummer 8144.14.564

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

bron: www.belastingdienst.nl

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

bron: www.anbi.nl


De doelstelling volgens de regelgeving:
Het in stand houden van de woonvoorziening bestaande uit zestien woningen en een algemene ruimte en tuinvoorziening voor zestien mensen met de ziekte schizofrenie. Tevens erop toezien dat de kwaliteit van zorgverlening is zoals afgesproken en dat de indicaties vanuit WMO en/of WLZ worden aangewend voor het project, c.q. de bewoners. Bij noodzakelijk geachte investeringen in de woonvoorziening kan de Stichting gelden van sponsoren werven om hierin te voorzien

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
– de doelstelling is zoals hierboven beschreven. Het bestuur van de Stichting vergadert standaard twee maal per jaar met het management van Cello dat verantwoordelijk is voor de zorgverlening binnen Symfonie en verder zo vaak als nodig is.
– de noodzakelijke inkomsten worden verkregen via sponsoring.
– het bestuur beheert het vermogen. Sloet & Verhagen Belastingadviseurs uit Vught stelt ieder jaar een Jaarbericht op. De belangrijkste cijfers worden gepubliceerd op de website www.stichtingsymfonie.nl

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2021 zijn twee vergadering van het bestuur gehouden c.q. gepland
Na elke bestuursvergadering wordt een nieuwsbrief opgesteld voor de bewoners en hun familieleden/naasten.
Het bestuur is vertegenwoordigd bij gezamenlijke activiteiten, zoals de jaarlijkse barbecue met broers en zussen van de bewoners.
Tussentijds wordt contact onderhouden met de verantwoordelijk manager over de gang van zaken.
In 2021 is op initiatief van en met bekostiging door de Stichting Symfonie een Handboek Bewoners Symfonie gemaakt.