Extern jaarverslag

Stichting Symfonie 

EXTERN JAARVERSLAG 2015 bestemd voor bewoners, ouders/belangenbehartigers en sponsoren

(opgenomen in de website van de stichting www.stichtingsymfonie.nl ) 

Stichting Bevordering Zorgkwaliteit Symfonie (kortweg Stichting Symfonie) heeft als  taak om middels advies en inbreng het functioneren van het complex als geheel te bevorderen. Het bestuur  is klankbord voor de clustermanager van Cello  en is beslissingsbevoegd  over nieuwe ontwikkelingen betreffende de zorg voor de bewoners van Symfonie.

Alle 16 bewoners hebben  – via hun overeenkomst met Cello- in vertrouwen hiermee ingestemd.

Het bestuur van Stichting Symfonie wil u graag op de hoogte houden van de gang van zaken binnen het woonproject Symfonie in 2015. Met dit verslag willen we ook duidelijk maken wat de rol van het bestuur is binnen het project. 

Bestuur Stichting Symfonie:

 • Michiel de Ruijter:          voorzitter  – (ouder van Bart)
 • Jos van Rijsingen:         vicevoorzitter  – (ouder van Steven)
 • Ad van Lokven:              secretaris – (ouder van Josine)
 • Maarten Regout:            bestuurslid (tevens voorzitter Stichting Vrienden Symfonie)
 • Jan-Cees Zwemstra:      bestuurslid (tevens onafhankelijk adviserend psychiater)
 • Marlies van Tuijl:            geen bestuurslid , maar neemt als clustermanager van Cello deel aan onze bestuursvergaderingen

 

Stichting Symfonie was afgelopen jaar onder meer betrokken bij: 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Per 1 januari 2015 zijn door de WMO  taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Naast de huishoudelijke hulp is de gemeente nu ook de financieel verantwoordelijke voor begeleiding en persoonlijke verzorging.

Het sociaal wijkteam heeft als vertegenwoordiger van de Gemeente de ’keukentafelgesprekken’  gevoerd met onze 16 bewoners in aanwezigheid van hun PB ’er  vanuit Cello en/of een ouder/ belangenbehartiger,

Zulks om de zorgvraag vast te stellen.

Wij als bestuur  Symfonie hebben sedert augustus 2014studie gemaakt van de WMO en overleg gevoerd:

 • met Gemeente Den Bosch, om ons woonproject beter ‘in beeld ‘ te brengen bij de beleidsverantwoordelijken.
 • met Per Saldo, om van deze PGB-belangenorganisatie een goed advies te krijgen over keuze PGB of HIN.
 • met Cello, om samen de ontwikkelingen zo goed mogelijk te concretiseren .
 • De beleidsregels WMO van de gemeente ’s-Hertogenbosch 2015 werden bestudeerd, de symposia van de 7 Meijerijgemeenten werden bezocht.
 • Uiteindelijk heeft de stichting in belang van het complex en haar bewoners als geheel gekozen voor HIN(Hulp in Natura) .
 • Vervolgens is de overeenkomst welke op 27 Maart 2008 werd gesloten tussen Cello en Symfonie aangepast aan de gefundeerde keuze en financiering van de zorg via HIN ; m.n. werd het aantal uren van het team vastgelegd en ook de kwaliteit, waaraan de teamleden moeten voldoen.

Adviseur bestuur:

De heer Henk Beckers heeft  het bestuur en m.n. de voorzitter  ondersteund en geadviseerd bij  belangrijke keuze tussen PGB en HIN. De heer Beckers  was tot medio vorig jaar lid van de 1e kamer en  belast met de voorbereiding en behandeling van de WMO in de 1e kamer voor de VVD-fractie.

Overleg zorg/begeleiding Cello:

De voorzitter heeft regelmatig overleg met Marlies van Tuijl (clustermanager Cello)  om de actuele zaken te bespreken.

Onderwerpen die dan aan bod komen:

 • personele wisselingen en bezetting team. Ingrid heeft in sept 2015 afscheid genomen. Boy is als nieuw teamlid benoemd. Simone vervangt Miranda tijdens haar zwangerschap.
 • wachtlijst screenen van kandidaten die voor wonen op Symfonie in aanmerking willen komen
 • wensen die vanuit het overleg met de bewonerscommissie en het huiskameroverleg ter tafel komen
 • bespreking van inkomsten en uitgaven en begroting van Symfonie.
De heer Wim van Hunsel is als hoofd wonen opgevolgd door Mariette van der Elst.

Samenwerking GGZ Reinier van Arkel:

Regelmatige afstemming/overleg  tussen Cello (Marlies van Tuijl) en GGZ Reinier van Arkel waarborgt  de kwaliteit van de psychiatrische ondersteuning.  Skag Peeters als psychiater en Anneke van de Wiel als SPV. Anneke heeft regelmatig individuele gesprekken met de bewoners en daarnaast overleg met het team van Cello.

Bewonersbijeenkomst over waarden en normen:

in 2015 werd een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp: waarden en normen. Hoe  respect hebben/houden voor elkaars individualiteit en bespreken omgangsvormen tussen bewoners en leiding Cello.

Naast het merendeel van de bewoners waren Marlies ( clustermanager Cello) en Michiel (voorzitter Stg. Symfonie) hierbij aanwezig. Er wordt teruggekeken op een erg waardevolle, opbouwende bijeenkomst 

Huishoudelijke hulp:

Via de toegekende  PGB’s (WMO) vanuit gemeente ‘s-Hertogenbosch blijft de huishoudelijke hulp voor onze bewoners nog steeds gegarandeerd. De kwaliteit van deze hulp is een blijvend aandachtspunt voor Cello, dit in samenspraak met Stichting Symfonie en Schoonmaakbedrijf De Toekomst.

Tuinonderhoud: Een aantal vrijwilligers (3 ouders + 2 buurtbewoners) houdt samen met enkele bewoners en teamleden de binnentuin op orde. Het grote binnentuinonderhoud is op contractbasis uitbesteed aan hoveniersbedrijf Contrast. Daarnaast houdt de gemeente  de groenstroken aan de voorzijden van de woningen bij.

Het bestuur heeft er in 2015 voor gezorgd dat er nieuwe – sfeer verhogende – tuinverlichting is aangebracht.  Bovendien is er -op voordracht van het bestuur- een  permanent bewateringssysteem voor de taxushaagjes aangebracht.

Website

Het bestuur van Stichting Symfonie is trots op de eigen website www.stichtingsymfonie.nl

Het is een mooi vormgegeven site die een duidelijk beeld schetst van onze woonvoorziening.Organisatie Inloopavonden en overleg met ouders/belangenbehartigers

De inloopavonden – waarin bewoners, ouders/ belangenbehartigers en teamleden van Cello elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en bijpraten – werden 2 maal georganiseerd. Het jaarlijks ouder/belangenbehartiger-overleg werd in mei gehouden.

Rol Stichting Vrienden van Symfonie

Het bestuur van de Stichting Symfonie heeft regelmatig afstemmingsoverleg met de voorzitter van het bestuur van Stichting Vrienden van Symfonie.

Door terugtrekking van 2 grotere donoren is het  jaarlijkse budget echter terug van globaal € 2500,- /€ 3000,- in het begin naar € 1200,-/1500,- nu.  Hetgeen betekent dat er ingezet wordt op kleinschalige, goedkopere activiteiten die de bewoners als prettig ervaren zoals, kerstattentie, koken met Ben, abonnement Brabants Dagblad  en weekendabonnement Trouw, bioscoopbonnen, terrasje pikken, etc.

Het budget lijkt daardoor afdoende maar nieuwe sponsoren  – hoe klein het bedrag ook- zijn meer dan welkom.

Het gaat tenslotte om het halen van de doelstelling: activiteiten organiseren voor onze bewoners – altijd afgestemd in overleg met het team- en deze financieel ondersteunen om de levensstandaard te verhogen.

De Stichting Symfonie en de Stichting Vrienden hebben de zogenoemde ANBI-status zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
’s-Hertogenbosch, 28 januari 2016

Bestuur Stichting Symfonie