Selectieprocedure

Steeds als de clustermanager van de Johannes Brahmsstraat dat wenselijk acht, wordt de selectieprocedure gestart, doordat twee door de selectiecommissie uitgekozen wachtlijstkandidaten in de volgende selectieprocedure worden genomen. Bij die uitverkiezing wordt in eerste instantie uitgegaan van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen; echter is de door de selectiecommissie vastgestelde profielschets hoofdbepalend (denk aan leeftijd, geslacht etc.).

Bedoelde 2 wachtlijstkandidaten worden bij aanvang van de selectieprocedure schriftelijk op de hoogte gebracht van de selectieprocedure en van 2 consequenties, die daaraan vastzitten: Bij een positief resultaat van de procedure blijven zij op de wachtlijst staan, totdat er een woning in Symfonie beschikbaar komt; de selectiecommissie geeft z.s.m. te kennen, wie als eerste in aanmerking komt voor een woning. Bij een negatief resultaat van de procedure wordt de betreffende persoon van de wachtlijst gevoerd. Bij de procedure dient de selectiecommissie de vastgestelde toelatingscriteria zo goed mogelijk te hanteren.

De selectieprocedure is als volgt:

 1. Er wordt een schriftelijk advies gevraagd van de psychiater van de betreffende wachtlijstkandidaat,waarbij tevens schriftelijk het dossier van die kandidaat wordt opgevraagd t.b.v. Mevrouw Cahn en de selectiecommissie.
 2. Op verzoek van de clustermanager zal Mevrouw Cahn de 2 kandidaten oproepen voor een persoonlijk gesprek met haar of een van haar rechterhanden. Uit dit gesprek volgt een schriftelijk vooral medisch advies aan de toelatingscommissie. Mevrouw Cahn (UMC Utrecht) heeft een onafhankelijke adviserende rol; haar advies is voor de selectiecommissie zwaarwegend.
 3. Na ontvangst door de selectiecommissie van het sub 2 bedoelde advies, roept de selectiecommissie – indien althansdat advies volgens de selectiecommissie niet duidelijk negatief is de kandidaat op voor een persoonlijk gesprek, waarbij de commissie vooral aandacht schenkt aan de sociale aspecten.
 4. De toelatingscommissie stelt daarna vast of de kandidaat geschikt is als toekomstige bewoner voor de Johannes Brahmsstraat(Symfonie).
 5. Hierna volgt een schriftelijke terugkoppeling naar de kandidaat.
 6. De clustermanager informeert het bestuur van Stichting bevordering zorgkwaliteit Symfonie over de geschiktbevonden wachtlijstkanda(a)t(en).
 7. De toelatingscommissie neemt al haar beslissingen met algemene stemmen.
  Zij bestaat uit:

  • Een gedragskundige van Cello
  • De clustermanager van de Johannes Brahmsstraat
  • Een bestuurslid van Stichting bevordering zorgkwaliteit Symfonie